Gebruiksvoorwaarden

Datum van herziening: 18.02.2020

OVEREENKOMST TUSSEN KLANT EN CARRENTALS.COM, INC.

De website wordt u, de klant, aangeboden door CarRentals.com, Inc. (“CarRentals”), 1111 Expedia Group Way W., Seattle, WA 98119, USA, onder de voorwaarde dat u deze accepteert onder de hierin vermelde voorwaarden, bepalingen en mededelingen. Als u deze Voorwaarden & Bepalingen niet accepteert, bent u niet gemachtigd deze website te gebruiken.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Als voorwaarde aan het gebruik van deze website garandeert u dat

 1. u ten minste 18 jaar of ouder bent;
 2. u wettelijk bevoegd bent om een bindende wettelijke verplichting aan te gaan;
 3. u deze website niet zult gebruiken voor enig onrechtmatig doel of enig doel dat ingevolge deze gebruiksvoorwaarden verboden is;
 4. u deze website enkel zult gebruiken om reserveringen voor u of andere personen voor wie u wettelijk gemachtigd bent om te handelen (een “Derde partij”) te maken;
 5. u dergelijke derde partij zult inlichten over de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op de reserveringen die u namens hen maakt, met inbegrip van alle regels en beperkingen die daarop van toepassing zijn;
 6. alle informatie die door u verstrekt op deze website correct, nauwkeurig, actueel en volledig is; en dat
 7. als u een CarDelMar.com-account heeft, u uw accountinformatie zult beschermen en dat u volledig verantwoordelijk bent voor elk gebruik van uw account door u en iemand anders dan u en op dat gebruik zult toezien.

We behouden ons het recht voor om iedereen toegang tot de website en onze diensten te ontzeggen, op elk gewenst moment en om welke reden dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schending van deze gebruiksvoorwaarden.

VERBODEN ACTIVITEITEN

De inhoud en informatie op deze website (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de prijs en beschikbaarheid van reisdiensten) en de infrastructuur die voor dergelijke inhoud en informatie wordt gebruikt, is eigendom van ons en onze leveranciers en dienstverleners. Het is toegestaan om een beperkte hoeveelheid kopieën te maken van uw reisplan (en gerelateerde documenten) voor reisproducten of -diensten die u via deze website heeft geboekt, maar u accepteert dat u andere informatie, software, producten of diensten die u van of door deze website heeft verkregen niet mag wijzigen, kopiëren, verspreiden, verzenden, uitvoeren, vertonen, overnemen, publiceren, autoriseren, afgeleiden van mag maken, mag overdragen, verkopen of opnieuw verkopen. Bovendien stemt u ermee in om:

 1. deze website en zijn inhoud niet voor enige commerciële doeleinden te gebruiken;
 2. geen speculatieve, valse, frauduleuze reservering of enige reservering waarvan u nog niet weet of u ze gaat nakomen, te maken;
 3. voor enig doel, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, geen robot, spider, scraper of andere geautomatiseerde of handmatige processen zult gebruiken om toegang te krijgen tot inhoud of informatie van deze website of deze te kopiëren of monitoren;
 4. de beperkingen in enige robot exclusion headers op deze website niet te overtreden of andere maatregelen om de toegang tot de website te voorkomen of te beperken op deze website niet te omzeilen;
 5. deze website of enig deel daarvan (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het koopproces voor enige reisdiensten) voor enig doel, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet te dieplinken; of
 6. enig deel van deze website niet over te nemen, te spiegelen of te verwerken in een andere website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Als uw boeking of account tekenen van fraude, misbruik of verdachte activiteit vertoont, kan CarRentals elke boeking die geassocieerd is met uw naam, e-mailadres of account annuleren en elk account geassocieerd met CarDelMar.com sluiten. Als u enige frauduleuze activiteit begaan heeft, behoudt CarRentals zich het recht voor om enige nodige juridische actie te ondernemen en kunt u aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies van geld van CarRentals, met inbegrip van proceskosten en schade. Neem contact op met de klantenservice om de annulering van een boeking of het sluiten of bevriezen van een account te betwisten.

BEOORDELINGEN, OPMERKINGEN & ANDERE INZENDINGEN

We stellen uw feedback op prijs. Houd er rekening mee dat u door het indienen van inhoud via e-mail, berichten op deze website of op een andere manier, met inbegrip van elke beoordeling van huurauto’s, vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën of soortgelijke in elke inzending (gezamenlijk “Inzendingen”) CarRentals en zijn dochterondernemingen en gelieerde bedrijven (gezamenlijk “Bedrijven van CarRentals”) en de verbonden websitepartners door wie wij diensten aanbieden (gezamenlijk “Verbonden ondernemingen”) en hun dochterondernemingen een niet-exclusief, auteursvrij, doorlopend, overdraagbaar, onomkeerbaar en volledig sublicentieerbaar recht verleent om
(a) dergelijke inzendingen te gebruiken, wijzigen, aanpassen, vertalen, verspreiden, publiceren, er afgeleide werken van te maken, en ze openbaar, wereldwijd te publiceren en uit te voeren in alle thans bekende media; en om
(b) de naam te gebruiken die u gebruikt heeft om dergelijke inzending in te dienen.
U erkent dat de bedrijven van CarRentals ervoor kunnen kiezen om uw opmerkingen of beoordelingen naar onze keuze te vermelden (bijvoorbeeld uw naam en woonplaats vermelden bij een beoordeling van een huurauto die u indient) en dat dergelijke inzendingen gedeeld kunnen worden met onze leverancierpartners. U verleent de bedrijven van CarRentals ook het recht om elke persoon of entiteit te vervolgen die uw rechten of die van de bedrijven van CarRentals in de inzendingen schendt door schending van deze overeenkomst. U erkent en stemt ermee in dat de inzendingen niet-vertrouwelijk en niet uw eigendom zijn. We nemen geen verantwoordelijkheid en nemen geen aansprakelijkheid aan voor elke inzending die door u geplaatst of ingediend wordt. We zijn niet verplicht om uw opmerkingen te publiceren. We behouden ons het recht voor om volgens onze absolute discretie te bepalen welke opmerkingen op de website gepubliceerd worden. Dien geen inzendingen in als u niet instemt met deze Voorwaarden & Bepalingen.
U bent volledig verantwoordelijk voor de inhoud van uw inzendingen (specifiek met in begrip van, maar niet beperkt tot, het plaatsen van beoordelingen op deze website). Het is verboden het volgende op deze website te plaatsen of van deze website te versturen:

 1. onwettige, bedreigende, lasterlijke, beledigende, aanstootgevende, pornografische inhoud of ander materiaal dat de publiciteit en/of privacy of enige wetten overschrijdt;
 2. commercieel materiaal of inhoud (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het werven van fondsen, advertentie of marketing van om het even welke goederen en/of diensten); en
 3. elk materiaal of elke inhoud die inbreuk doet op copyright, handelsmerk, patentrecht of ander eigendomsrecht van elke derde partij, of dat misbruikt of schendt.

U bent zelf verantwoordelijk voor enige schade ten gevolge van enige schending van de voornoemde beperkingen, of voor elke andere schade ten gevolge van wat u plaats op deze website. U erkent dat CarRentals deze rechten mag uitvoeren (bijv. gebruiken, publiceren, verwijderen) voor elke inhoud die u indient zonder u daarvan te verwittigen.

ALGEMENE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN

CARRENTALS STREEFT NAAR CORRECTE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE. CARRENTALS IS VOOR DE INFORMATIE VAN HUURAUTO’S EN ANDERE PRODUCTEN ECHTER AFHANKELIJK VAN DE INFORMATIE DIE GEGEVEN WORDT DOOR DE RESPECTIEVELIJKE LEVERANCIERS. CARRENTALS HEEFT DE MOGELIJKHEID NIET OM TE CONTROLEREN OF DIE INFORMATIE CORRECT IS. DAAROM BIEDT CARRENTALS GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE CORRECTHEID, VOLLEDIGHEID OF ACTUALITEIT VAN DEZE INFORMATIE. HETZELFDE GELDT VOOR ANDERE INFORMATIE DIE OP DEZE WEBSITE IS OPGENOMEN EN VERSTREKT WERD DOOR DERDE PARTIJEN. DE BEPALINGEN VAN DEZE PARAGRAAF ZIJN ECHTER NIET VAN TOEPASSING OP DE AANSPRAKELIJKHEID VAN CARRENTALS OP ZIJN EIGEN PLICHTSVERZUIM IN DE LOOP VAN HET CONTRACT MET DE VERHUURDER.
CARRENTALS EN ZIJN PARTNERONDERNEMINGEN BIEDEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN OP DEZE WEBSITE, MET NAME OVER DE GESCHIKTHEID VOOR BEPAALDE DOELEINDEN, TENZIJ DERGELIJKE VERKLARINGEN OF GARANTIES IN EEN INDIVIDUELE COMMUNICATIE MET U GEMAAKT ZIJN.
CARRENTALS IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE BESCHIKBAARHEID VAN HUURAUTO’S OP DE DATUM VAN DE BOEKING OF VOOR DE PRESTATIE VAN DE GEBOEKTE VERHUURDIENST.
CARRENTALS IS ENKEL VERANTWOORDELIJK IN GEVAL VAN OPZET OF ERNSTIGE NALATIGHEID, BEHALVE BIJ SCHENDING VAN WEZENLIJKE CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN. ESSENTIËLE VERPLICHTINGEN

 1. ZIJN DERGELIJKE VERPLICHTINGEN WAARBIJ INBREUK DE VERWEZENLIJKING VAN HET CONTRACTUELE DOEL IN GEVAAR BRENGT,
 2. EN MAKEN ALLEEN PRESTATIE OF NAKOMING VAN HET CONTRACT MOGELIJK EN ER WORDT REGELMATIG OP VERTROUWD DOOR DE ANDERE PARTIJ.

BIJ LICHTE NALATIGHEID IS CARRENTALS ENKEL VERANTWOORDELIJK VOOR DE TYPISCHE EN VOORZIENBARE SCHADE. 
ALLE SCHADECLAIMS TEGEN CARRENTALS, BEHALVE CLAIMS VOOR SCHADE AAN LEVEN, LICHAAM OF GEZONDHEID, OF CLAIMS VEROORZAAKT DOOR EEN OPZETTELIJKE OF GROVE NALATIGHEID VAN PLICHTSVERZUIM DOOR CARRENTALS OF EEN VAN ZIJN JURIDISCHE VERTEGENWOORDIGERS OF AGENTEN, VERLOPEN NA EEN (1) JAAR. 
WE VRAGEN VERDER OM MOGELIJKE KLACHTEN BINNEN 30 DAGEN NA HET EINDE VAN UW AUTOVERHUUR TE COMMUNICEREN.
DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN GELDEN NIET VOOR CLAIMS UITEENGEZET IN DE DUITSE PRODUCTAANSPRAKELIJKHEIDSWET OF ENIGE ANDERE WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID. DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN GELDEN OOK NIET BIJ SCHADE AAN LEVEN, LICHAAM OF GEZONHEID.
VOOR ZOVER DE AANSPRAKELIJKHEID VAN CARRENTALS UITGESLOTEN OF BEPERKT IS, GELDT DEZE UITSLUITING OOK VOOR ZIJN WERKNEMERS, WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGERS OF VERHUURDERS.

BESCHIKBARE SOFTWARE OP DEZE WEBSITE

Elke software die beschikbaar wordt gesteld om te downloaden op deze website (“Software”) of via uw mobiele applicatiewinkel, met inbegrip van de mobiele app van CarDelMar (de “Mobiele app”) is auteursrechtelijk beschermd werk van CarRentals en/of onze respectievelijke leveranciers. De voorwaarden van de eventuele licentieovereenkomst van de eindgebruiker die is inbegrepen in, of wordt bijgesloten bij, de software (“Licentieovereenkomst) zijn van toepassing op uw gebruik van dergelijke software. U mag enige software die is inbegrepen in of wordt bijgesloten bij een licentieovereenkomst niet installeren of gebruiken tenzij u eerst de voorwaarden van de licentieovereenkomst accepteert. Voor alle software die beschikbaar wordt gesteld om te downloaden op deze website die niet wordt bijgesloten bij een licentieovereenkomst, verlenen wij u, de gebruiker, een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve, niet overdraagbare licentie om de software en/of de mobiele app te downloaden, installeren en gebruiken om deze website te bekijken en gebruiken en/of toegang tot de inhoud en de informatie in de mobiele app te krijgen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijzen en beschikbaarheid van reisdiensten) overeenkomstig deze gebruiksvoorwaarden en voor geen enkel ander doel.
Alle software, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle HTML-codes en ActiveX-besturingselementen op deze website zijn eigendom van de bedrijven van CarRentals, verbonden ondernemingen van CarRentals en/of onze respectievelijke leveranciers en worden beschermd door auteursrechtelijke wetten en internationale verdragsbepalingen. Elke reproductie of herdistributie van de software is uitdrukkelijk verboden en kan tot ernstige civiel- en strafrechtelijke straffen leiden. Overtreders worden tot het uiterste vervolgd.
ZONDER HET BOVENSTAANDE TE BEPERKEN, IS HET KOPIEREN OF REPRODUCEREN VAN DEZE SOFTWARE NAAR ELKE ANDERE SERVER OF LOCATIE VOOR VERDERE REPRODUCTIE OF HERDISTRIBUTIE UITDRUKKELIJK VERBODEN. DE SOFTWARE IS ENKEL GERECHTVAARDIGD VOLGENS DE VOORWAARDEN VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST.

VRIJWARING

U stemt ermee in om de bedrijven van CarRentals, de verbonden ondernemingen van CarRentals en/of hun respectievelijke leveranciers en hun leidinggevend personeel, directeurs, werknemers en agenten te beschermen van en tegen alle claims, acties, verplichtingen, inningen, verliezen, schade, boetes, sancties of andere kosten van welke aard dan ook met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke juridische en administratieve kosten door derden opgelegd als gevolg van:
(a) uw schending van deze Voorwaarden & Bepalingen van de website en kennisgeving van de documenten waarnaar in deze publicatie wordt verwezen;
(b) uw schending van enige wetten of rechten van derde partijen; of
(c) uw gebruik van deze website.

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDE PARTIJEN

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites die beheerd worden door andere partijen dan CarRentals. Dergelijke hyperlinks zijn uitsluitend bedoeld voor uw referentie. CarRentals heeft geen controle over dergelijke websites en is niet verantwoordelijk voor hun inhoud of het gebruik van die websites. De invoeging van hyperlinks naar dergelijke websites op CarRentals impliceert geen enkele goedkeuring van het materiaal op dergelijke websites of enig verband met hun beheerders.

BEËINDIGING ACCOUNT

Bij een inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden of als er goede redenen zijn om een inbreuk te vermoeden, mag CarRentals op elk gewenst moment, na een voorafgaande waarschuwing die een redelijke deadline stelt, de respectievelijke gebruiker uitsluiten van het gebruik van deze website en/of diensten zodra de reeds afgehandelde boekingen voltooid zijn. Een voorafgaande waarschuwing is niet noodzakelijk bij wezenlijke inbreuken of wanneer er goede redenen zijn om een wezenlijke inbreuk te vermoeden.

VOORWAARDEN VOOR KAARTEN

Het gebruik van de beschikbare kaarten op deze Website wordt beheerst door de Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring van Microsoft en de Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring van Google. Microsoft en Google behouden zich het recht voor om hun Gebruiksvoorwaarden en Privacyverklaringen te allen tijde, naar eigen goeddunken, te wijzigen. Klik hier voor meer informatie:

https://privacy.microsoft.com/en-us
http://www.microsoft.com/maps/assets/docs/terms.aspx
http://www.google.com/privacy/privacy-policy.html
http://www.google.com/enterprise/earthmaps/legal/us/maps_AUP.html
http://www.maps.google.com/help/legalnotices_maps.html
http://maps.google.com/help/terms_maps.html

De geodata van OpenStreetMap die in de kaarten wordt gebruikt, zijn het auteursrechtelijk eigendom van bijdragers van OpenStreetMap en zijn beschikbaar via de Open Database License (ODbL)

ALGEMEEN

Deze overeenkomst is onderworpen aan de wetten van Nederland. Als u uw boeking als een gebruiker heeft verzonden en u uw gebruikelijke verblijfplaats tijdens het boeken in een ander land binnen de Europese Unie heeft, zal de toepassing van de dwingende wettelijke bepalingen van dat land onverminderd van kracht blijven door het gekozen recht in de vorige zin. U stemt er onherroepelijk mee in dat de rechtbanken van Amsterdam uitsluitend bevoegd zijn voor eventuele geschillen of claims met betrekking tot het gebruik van deze website als u geen residentie in Nederland heeft of een handelaar bent.

Klik hier voor problemen met de klantenservice. CarDelMar klantenservice 

CarRentals mag, waar u dat niet mag, hieronder rechten, functies of verplichtingen toewijzen, overdragen, uitbesteden of delegeren.

CarRentals behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Indien wordt bepaald dat een deel van onderhavige overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar is onder de van toepassing zijnde wetten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de hierboven uiteengezette garantiedisclaimers en beperkingen van de aansprakelijkheid, dan blijven de andere bepalingen hierdoor onaangetast.

Deze overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen u, de klant, en CarRentals met betrekking tot deze website en het vervangt alle voorafgaande of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen de klant en CarRentals met betrekking tot deze website. Een uitgeprinte versie van deze overeenkomst en enige elektronische kennisgeving is toelaatbaar in juridische of administratieve procedures gebaseerd op of gerelateerd aan deze overeenkomst in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere bedrijfsdocumenten en dossiers die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn gegenereerd en bijgehouden.

Alle hierin niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn voorbehouden.